19 Παράδειγμα όξινου οξειδίου: Γεγονότα που πρέπει να γνωρίζετε

Οξείδια που σχηματίζονται με την αντίδραση ατόμων μετάλλου με άτομο οξυγόνου. Εδώ, σε αυτή τη συγκυρία, μαθαίνουμε για το παράδειγμα όξινου οξειδίου και μερικά στοιχεία για αυτό. Όταν το οξείδιο αντιδρά με το νερό δίνει οξύ και γνωστά ως όξινα οξείδια. Επίσης τα οξείδια δεν μπορούν να συμπεριφέρονται ούτε ως οξύ ούτε ως βάση και παραμένουν ως ουδέτερα.

 • CO2 + H2O → H2CO3
 • SiO2 + 2H2O → Si(OH)4
 • P4O6 + 6 Ω2O → 4 H3PO3
 • P4O10 + 6 Ω2O → 4 H3PO4
 • P2O3 + 3H2O → 2H3PO3
 • P2O5 + 3H2O → 2H3PO4
 • SO2 + Η2O → Η2SO3
 • SO3 + Η2O → Η2SO4
 • Cl2O +H2O ↔ 2HOCl
 •  Cl2O7 + Η2O → 2 HClO4
 •  CrO3 + H2O → H2CrO4
 •  N2O5 + 3H2O → 2HNO3
 •  B2O3 + 3H2O → 2H3BO3
 •  2NO2 + H2O → HNO3 + HNO2
 •  Cr2O3 + H2O → H2Cr2O4
 •  Mn2O7 + H2O → 2 HMnO4
 •  3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO
 •  N2O3 +H2O → 2HNO2
 •  N2O5 + H2O → 2HNO3
 •  SeO2 + H2O → H2SeO3

Το Παράδειγμα όξινου οξειδίου παρατίθεται ως εξής:

Η καλύτερη όξινα οξείδια σχηματίζεται ειδικά με τα μη μεταλλικά στοιχεία και το οξυγόνο. Τα μη μεταλλικά στοιχεία της ομάδας 14 έως 17 μπορούν από οξείδια οξέος και αυτή είναι η μορφή ανυδρίτη οξέος που σχηματίζει οξύ και νερό. Οξείδια οξέος και επίσης γνωστοί ως όξινοι ανυδρίτες. Τα μη μεταλλικά στοιχεία και το άτομο οξυγόνου έχουν ομοιοπολικό δεσμό μεταξύ τους.

Κυρίως οι ανυδρίτες οξέων έχουν χαμηλό σημείο βρασμού και σημεία τήξης εκτός από τα οξείδια όπως το οξείδιο του βορίου (B2O3) και το οξείδιο του πυριτίου (SiO2), καθώς έχουν υψηλό σημείο βρασμού και σημείο τήξης και μπορούν να σχηματίσουν γιγάντιες ενώσεις. Τα περισσότερα από τα οξείδια που είναι ομοιοπολικά είναι κατιόντα υψηλής οξύτητας που εμφανίζουν όξινες ιδιότητες.

CO2 + H2O → H2CO3

Όταν το διοξείδιο του άνθρακα αντιδρά με το νερό δίνει ανθρακικό οξύ. Εδώ, το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) είναι το παράδειγμα όξινου οξειδίου.

 SiO2 + 2H2O → Si(OH)4

Όταν το οξείδιο του πυριτίου αντιδρά με τον καταναλωτή παράγει ορθοπυριτικό οξύ. Εδώ, το διοξείδιο του πυριτίου (SiO2) είναι το παράδειγμα όξινου οξειδίου.

P4O6 + 6 Ω2O → 4 H3PO3

Όταν το τριοξείδιο του φωσφόρου αντιδρά με το νερό, παρήγαγε φωσφορικό οξύ. Εδώ, το τριοξείδιο του φωσφόρου (P4O6) είναι το παράδειγμα όξινου οξειδίου.

P4O10 + 6 Ω2O → 4 H3PO4

Όταν το πενταοξείδιο του φωσφόρου αντιδρά με το νερό δίνει φωσφορικό οξύ. Εδώ, το πενταοξείδιο του φωσφόρου (P4O10) είναι το παράδειγμα όξινου οξειδίου.

P2O3 + 3H2O → 2H3PO3

Όταν το τριοξείδιο του διφωσφόρου αντιδρά με το νερό, δίνει φωσφορικό οξύ. Εδώ, το τριοξείδιο του διφωσφόρου (P2O3) είναι το παράδειγμα όξινου οξειδίου.

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

Όταν το πενταοξείδιο του διφωσφόρου αντιδρά με το νερό δίνει φωσφορικό οξύ. Εδώ, το πενταοξείδιο του διφωσφόρου (P2O5) είναι το παράδειγμα όξινου οξειδίου.

SO2 + Η2O → Η2SO3

Όταν το διοξείδιο του θείου αντιδρά με το νερό παρήγαγε θειικό οξύ. Εδώ, το διοξείδιο του θείου (SO2) είναι το παράδειγμα όξινου οξειδίου.

SO3 + Η2O → Η2SO4

Όταν το τριοξείδιο του θείου αντιδρά με το νερό σχηματίζει θειικό οξύ. Εδώ, το τριοξείδιο του θείου (SO3) είναι το παράδειγμα όξινου οξειδίου.

Cl2O + H2O ↔ 2HOCl

Όταν το μονοξείδιο του διχλωρίου αντιδρά με το νερό δίνει υποχλωριώδες οξύ. Εδώ, το μονοξείδιο του διχλωρίου (Cl2O) είναι το παράδειγμα όξινου οξειδίου.

 Cl2O7 + Η2O → 2 HClO4

Όταν το επτοξείδιο του χλωρίου αντιδρά με το νερό δίνει υπερχλωρικό οξύ. Εδώ, το επτοξείδιο του χλωρίου (Cl2O7) είναι το παράδειγμα όξινου οξειδίου.

 CrO3 + H2O → H2CrO4

Όταν το τριοξείδιο του χρωμίου αντιδρά με το νερό, παράγει χρωμικό οξύ. Εδώ, το τριοξείδιο του χρωμίου (CrO3) είναι το παράδειγμα όξινου οξειδίου.

 N2O5 + 3H2O → 2HNO3

Όταν το πενταοξείδιο του δι αζώτου αντιδρά με το νερό δίνει νιτρικό οξύ. Εδώ, το πενταοξείδιο του δι-αζώτου (N2O5) είναι το παράδειγμα όξινου οξειδίου.

 B2O3 + 3H2O → 2H3BO3

Όταν το τριοξείδιο του διβορίου αντιδρά με το νερό δίνει βορικό οξύ. Εδώ, το τριοξείδιο του διβορίου (B2O3) είναι το παράδειγμα όξινου οξειδίου.

 2NO2 + H2O → HNO3 + HNO2

Όταν το διοξείδιο του αζώτου αντιδρά με το νερό δίνει νιτρικό οξύ και νιτρώδες οξύ. Εδώ, το διοξείδιο του αζωτούχου (NO2) είναι το παράδειγμα όξινου οξειδίου.

 Cr2O3 + H2O → H2Cr2O4

Όταν το τριοξείδιο του διχρωμίου αντιδρά με το νερό δίνει Διυδροξυ (διοξο) διχρωμιο. Εδώ, το τριοξείδιο του διχρωμίου (Cr2O3) είναι το παράδειγμα όξινου οξειδίου.

 Mn2O7 + H2O → 2 HMnO4

Όταν το τριοξομαγγάνιο αντιδρά με το νερό, δίνει υπερμαγγανικό οξείδιο. Εδώ, το τρίοξο μαγγάνιο (Mn2O7) είναι το παράδειγμα όξινου οξειδίου.

 3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO

Όταν το διοξείδιο του αζώτου αντιδρά με το νερό δίνει νιτρικό οξύ με απελευθέρωση μονοξειδίου του αζώτου. Εδώ, το διοξείδιο του αζώτου (NO2) είναι το παράδειγμα όξινου οξειδίου.

 N2O3 + H2O → 2HNO2

Όταν το τριοξείδιο του αζώτου αντιδρά με το νερό δίνει νιτρώδες οξύ. Εδώ, το τριοξείδιο του δι-αζώτου (N2O3) είναι το παράδειγμα όξινου οξειδίου.

 N2O5 + H2O → 2HNO3

Όταν το δι-πενταοξείδιο του αζώτου αντιδρά με το νερό, δίνει νιτρικό οξύ. Εδώ, το δι-πενταοξείδιο του αζώτου (N2O5) είναι το παράδειγμα όξινου οξειδίου.

 SeO2 + H2O → H2SeO3

Όταν το οξείδιο του σεληνίου αντιδρά με το νερό δίνει σεληνικό οξύ. Εδώ, το οξείδιο του σεληνίου (SeO2) είναι το όξινο παράδειγμα οξειδίου.

Διαβάστε περισσότερα για Δομή σιαλικού οξέος

Μερικά στοιχεία για το όξινο οξείδιο:

Όταν αυτά τα οξείδια αναμιγνύονται στο νερό, παράγουν οξοανιόντα. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία του οξοανιόντος έχουν ίσο αριθμό οξείδωσης με τα οξείδια. Όταν τα οξείδια αναμιγνύονται με το νερό εάν σχημάτιζαν ισχυρά ή πολύ ισχυρά οξέα, τότε τα οξείδια θεωρούν ότι είναι διαλυτά στο νερό, καθώς αυτά τα οξέα ιονίζονται πλήρως και η ισορροπία μετατοπίζεται προς τη διάλυση.

Σχηματισμός οξέος λόγω αντίδρασης μεταξύ όξινων οξειδίων και νερού

Εάν τα οξείδια αναμειχθούν στο νερό και δώσουν μέτρια όξινα οξοξέα, τα οξείδια δεν θα πρέπει να είναι πλήρως διαλυτά στο νερό. Σε αυτή την περίπτωση, το οξοξύ που παράγει είναι αδύναμα οξέα στη φύση. Ως εκ τούτου, τα οξείδια είναι γενικά διαλυτά, αλλά δεν διαλύονται πάντα στο νερό. Τα όξινα οξείδια του ατόμου θείου (SO3) και του ατόμου αζώτου (NO2) θεωρούνται ως ατμοσφαιρικοί ρύποι.

Αυτά τα οξείδια SO3 και NO2 αντιδρούν με την υγρασία που υπάρχει στην ατμόσφαιρα και παράγουν την όξινη βροχή. Ορισμένα οξείδια όπως το ClO2 και το NO2, στα οποία η κατάσταση οξείδωσης του κεντρικού ατόμου δεν ταιριάζει με την κατάσταση οξείδωσης των στοιχείων των γνωστών ή σταθερών οξοοξέων. Αυτό το είδος οξειδίων με δυσαναλογία παράγει ένα μείγμα ανιόντων ή οξοοξέων.

Συμπέρασμα:

Τα όξινα οξείδια σχηματίζονται με την αντίδραση ενός μη μεταλλικού στοιχείουs και οξυγόνο. Όταν αυτά τα όξινα οξείδια διαλύονται ή αναμιγνύονται στο νερό, δίνουν οξέα. Μη μέταλλα της ομάδας 14th να 17th είναι οι συμμετέχοντες των όξινων οξειδίων. Τα όξινα οξείδια είναι επίσης γνωστά ως ανυδρίτες οξέος. Τα πιο κοινά παραδείγματα όξινων οξειδίων είναι CO2, NO2, SO2, SO3, N2O5, Cl2O7, Cl2O, P2O3, P2O5, κ.λπ.

Μεταβείτε στην κορυφή