11 Παράδειγμα αντίδρασης προσθήκης: Λεπτομερείς επεξηγήσεις

Σε αυτό το άρθρο, «παράδειγμα αντίδρασης προσθήκης», συζητούνται εν συντομία διαφορετικοί τύποι παραδειγμάτων για την αντίδραση προσθήκης.

Τα παραδείγματα είναι -

 1. Αντίδραση Αλογόνωσης
 2. Αντίδραση ενυδάτωσης
 3. Αντίδραση Υδρογόνωσης
 4. Αντίδραση Πολυμερισμού
 5. Αντίδραση Υδροαλογόνωσης
 6. Προσθήκη Υδροκυανίου σε Καρβονυλική Ένωση
 7. Προσθήκη αντιδραστηρίου Grignard στην ένωση καρβονυλίου
 8. Αντίδραση οξυυδράρματος
 9. Αντίδραση Οξείδωσης Υδροβορίωσης
 10. Αντίδραση Prins
 11. Αντίδραση εποξείδωσης
 12. Αντίδραση Οζονόλυσης

Τι είναι μια αντίδραση προσθήκης;

Στην Οργανική Χημεία, η αντίδραση προσθήκης ορίζεται ως ένας τύπος αντίδρασης στην οποία δύο ή περισσότερες από δύο ενώσεις συνδυάζονται μεταξύ τους για να σχηματίσουν μια μεγαλύτερη ένωση.

Η αντίδραση προσθήκης μπορεί να ταξινομηθεί σε δύο τύπους. Αυτοί είναι-

 1. Αντίδραση Ηλεκτρόφιλης Προσθήκης
 2. Πυρηνόφιλη Αντίδραση Προσθήκης

Στην ηλεκτρόφιλη αντίδραση προσθήκης, το υπόστρωμα είναι γενικά πλούσιο σε ηλεκτρόνια (που έχει πολλαπλούς δεσμούς στη δομή του υποστρώματος) και δέχεται επίθεση από ένα ενεργό ηλεκτρόφιλο. Στην πυρηνόφιλη αντίδραση προσθήκης, το υπόστρωμα με έλλειψη ηλεκτρονίων δέχεται επίθεση από ένα πυρηνόφιλο, ένα είδος πλούσιο σε ηλεκτρόνια.

Αντίδραση Αλογόνωσης

Η αντίδραση αλογόνωσης είναι εκείνος ο τύπος χημικής αντίδρασης στην οποία οποιοδήποτε μόριο αλογόνου (F2, Κλ2Br2, I2) προστίθεται με μια ένωση που εξαλείφει το υδρογόνο ή οποιοδήποτε άλλο άτομο.

Αντίδραση Αλογόνωσης.
Image Credit: Flickr.com

Η αντίδραση αλογόνωσης ταξινομείται σε τρεις τύπους. Αυτοί είναι-

 • Αντίδραση αλογόνωσης σε α κορεσμένος υδρογονάνθρακας μέσω του σχηματισμού ελεύθερων ριζών
 • Προσθήκη αλογόνου σε ένα ακόρεστο είδος
 • Αλογόνωση σε οποιαδήποτε αρωματική ένωση (ηλεκτρόφιλη υποκατάσταση)

Αντίδραση ενυδάτωσης

Η αντίδραση ενυδάτωσης λαμβάνει χώρα όταν οποιαδήποτε χημική ένωση αντιδρά με μόριο νερού. Προστίθεται νερό οποιοδήποτε μοριακό είδος που έχει πολλαπλούς δεσμούς (αλκένιο ή αλκύνιο, κετόνη, κετένιο) και ως προϊόν λαμβάνεται ένωση που έχει ομάδα ΟΗ.

Προσθήκη Νερού με Κετένιο.
Image Credit: Wikimedia Commons

Αντίδραση Υδρογόνωσης

Η υδρογόνωση είναι ένας τύπος αναγωγής στον οποίο προστίθεται μοριακό υδρογόνο με οποιοδήποτε μοριακό είδος που έχει ακόρεστο παρουσία καταλύτη νικελίου παλλαδίου ή πλατίνας. Η πίεση και η θερμοκρασία παίζουν σημαντικό ρόλο στην αντίδραση υδρογόνωσης.

Για να μάθετε περισσότερα, ελέγξτε: Peptide Bond vs Disulfide Bond: Comparative Analysis and Facts

Αντίδραση Πολυμερισμού

Ο πολυμερισμός είναι ένας τύπος αντίδρασης προσθήκης στον οποίο τα μόρια μονομερούς αντιδρούν μεταξύ τους για να σχηματίσουν ισχυρή τρισδιάστατη μακρομοριακή δομή, γνωστή ως πολυμερές. Τρία στάδια εμπλέκονται στην αντίδραση πολυμερισμού. Αυτοί είναι-

 • Προσθήκη ελεύθερης ρίζας γνωστή ως στάδιο έναρξης.
 • Διάδοση
 • Λήξη
Αντίδραση Πολυμερισμού Γλυκολιδίου.
Image Credit: Wikimedia Commons

Αντίδραση Υδροαλογόνωσης

Η υδραλογόνωση είναι ένας τύπος αντίδρασης προσθήκης (ηλεκτρόφιλη προσθήκη) μεταξύ αλκενίου ή αλκινίου με υδραλογονικό οξύ (HCl, HBr, HF, HI). Αυτή η αντίδραση προσθήκης προχωρά μέσω του κανόνα Markovnikov. Για ένα ασύμμετρο αλκένιο, θα προστεθεί αλογόνο σε εκείνη την πλευρά του διπλού δεσμού που έχει μικρότερο αριθμό ατόμων υδρογόνου και υδρογόνο θα προστεθεί σε εκείνη την πλευρά που έχει μεγαλύτερο αριθμό ατόμων υδρογόνου.

Αντίδραση Υδροαλογονώσεως σε Αιθελένιο.
Image Credit: Wikimedia Commons

Προσθήκη Υδροκυανίου σε Καρβονυλική Ένωση

Η αντίδραση μεταξύ υδροκυανίου (HCN) και ένωσης καρβονυλίου (αλδεΰδη/κετόνη) παρουσία οξέος είναι ένας τύπος αντίδρασης πυρηνόφιλης προσθήκης. Κυανιούχο ιόν (CN-1) δρα ως πυρηνόφιλο και επιτίθεται στον άνθρακα καρβονυλίου (ηλεκτρόφιλο κέντρο) και σχηματίζει ένα προϊόν προσθήκης, το υδροξυνιτρίλιο κοινώς γνωστό ως κυανοϋδρίνες.

Αντίδραση Κυανοϋδρίνης.
Image Credit: Wikimedia Commons

Για να μάθετε περισσότερα, ακολουθήστε: 4 Παραδείγματα απλού ομοιοπολικού δεσμού: Λεπτομερείς πληροφορίες και γεγονότα

Προσθήκη Καρβονυλικής Ένωσης στο αντιδραστήριο Grignard

Το αντιδραστήριο Grignard είναι ένας τύπος χημικών ειδών που υποδηλώνεται με RMgX όπου τα R και X είναι αλκυλική ή αρυλ ομάδα και μόριο αλογόνου αντίστοιχα. Αντιδρά με αλδεΰδη και κετόνη για να σχηματίσει διαφορετικούς τύπους αλκοόλης (πρωτογενούς, δευτερογενούς, τριτοταγούς).

R- στο αντιδραστήριο Grignard επιτίθεται στο κέντρο καρβονυλίου και το MgX προσθέτει με το Ο-. Η προσθήκη προχωρά με δύο μονοπάτια. Το ένα είναι προσθήκη 1,4 και ένα άλλο είναι προσθήκη 1,2.

Αντίδραση προσθήκης μεταξύ της ένωσης καρβονυλίου και του αντιδραστηρίου Grignard.
Image Credit: Wikimedia Commons

Αντίδραση οξυυδράρματος

Οξυδράρισμα ix ένας τύπος ηλεκτρόφιλης αντίδρασης προσθήκης με την οποία ένα αλκένιο μετατρέπεται σε ουδέτερη αλκοόλη. ο αντίστροφη αντίδραση του οξυυδράρματος είναι η αφυδάτωση που μετατρέπει τις αλκοόλες σε καρβονύλια.

Στον οξυυδράρισμα, το αλκένιο αντιδρά με το Hg (OAc)2 (οξικός υδράργυρος) και ο ακετοξυυδράργυρος λαμβάνεται ως προϊόν προσθήκης και μία υδροξυ ομάδα (ΟΗ-) στον διπλό δεσμό. Αυτή η αντίδραση προχωρά επίσης χρησιμοποιώντας τον κανόνα του Markovnikov όπως η αντίδραση υδροαλογόνωσης.

Αντίδραση οξυυδράρματος.
Image Credit: Wikimedia Commons

Αντίδραση Υδροβορίωσης-Οξείδωσης

Ένα αλκένιο μετατρέπεται στην αντίστοιχη αλκοόλη του μέσω αυτής της διαδικασίας ενυδάτωσης όπως η διαδικασία του οξυυδράρματος, αλλά ακολουθώντας διαφορετική οδό. Είναι ένα παράδειγμα του κανόνα κατά του Markovnikov ακολουθούμενο από μηχανισμό δύο βημάτων. Σε αυτή την αντίδραση προσθήκης, το ηλεκτραρνητικό τμήμα υδροξυλίου συνδέεται με εκείνη την πλευρά του διπλού δεσμού C=C που έχει μεγαλύτερο αριθμό υδρογόνων.

Αντίδραση Οξείδωσης Υδροβορίωσης.
Image Credit: Wikimedia Commons

Για να μάθετε περισσότερα, περάστε από: N2 πολικά ή μη: Γιατί, Πώς, Χαρακτηριστικά και Λεπτομερή Γεγονότα

Αντίδραση Prins

Η αντίδραση Prins είναι μια ηλεκτρόφιλη αντίδραση προσθήκης μεταξύ μιας ένωσης καρβονυλίου (αλδεΰδη/κετόνη) με ένα αλκένιο ή αλκίνιο και παρουσία οξέος (χρησιμοποιείται ως καταλύτης) Η+ ιόν αποβάλλεται κατά το χρόνο διάδοσης της αντίδρασης.

Αντίδραση Prins.
Image Credit: Wikimedia Commons

Αντίδραση εποξείδωσης

Ο διπλός δεσμός άνθρακα-άνθρακα μετατρέπεται σε εποξείδια ή οξιράνες μέσω αυτής της αντίδρασης εποξείδωσης. Διαφορετικοί τύποι αντιδραστηρίων όπως οξείδωση αέρα, υποχλωριώδες οξύ, υπεροξείδιο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σχηματίσουν εποξείδια, έναν κυκλικό αιθέρα που περιέχει τριμελή δακτύλιο.

Σχηματισμός Εποξειδίου.
Image Credit: Wikimedia Commons

Αντίδραση Οζονόλυσης

Το αρχικό στάδιο αυτής της οζονόλυσης λαμβάνει χώρα μέσω μιας ηλεκτρόφιλης προσθήκης όζοντος με το αλκένιο και σχηματίζεται ένα ενδιάμεσο που ονομάζεται μολοζονίδιο. Το διάλυμα που χρησιμοποιείται σε αυτή την αντίδραση είναι μεθανόλη ή διχλωρομεθάνιο. Η ένωση καρβονυλίου λαμβάνεται ως το τελικό προϊόν αυτής της αντίδρασης οζονόλυσης.

Αντίδραση Οζονόλυσης.
Image Credit: Wikimedia Commons

Για να μάθετε περισσότερα, ακολουθήστε: Μηχανισμός SN1: Λεπτομερείς πληροφορίες και γεγονότα

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

Τι σημαίνει αντίδραση φωτοαλογόνωσης;

Απάντηση: Όταν η αντίδραση αλογόνωσης ακολουθείται από χρήση φωτοχημικής ενέργειας, δηλαδή το ηλιακό φως ορίζεται ως αντίδραση φωτοαλογόνωσης. Είναι επίσης μια αντίδραση προσθήκης.

Πότε συμβαίνει η αντίδραση προσθήκης;

Απάντηση: Η αντίδραση προσθήκης συμβαίνει για συνδυασμό οποιουδήποτε μοριακού είδους με μια ακόρεστη ένωση (αλκένιο ή αλκύνιο).

Μεταβείτε στην κορυφή