15 Γεγονότα για το HCl + Ag: Αντίδραση με πολλά στοιχεία

Το υδροχλωρικό οξύ είναι ένα από τα ισχυρότερα οξέα στη χημεία και ο άργυρος είναι ένα μέταλλο μετάπτωσης. Ας συζητήσουμε την αντίδραση μεταξύ HCl και Ag σε αυτό το άρθρο.

Το HCl είναι ένα άχρωμο οξύ και υφίσταται πλήρες διάσταση στο νερό ενώ το Ag βρίσκεται στο φλοιό της γης. Η αντίδραση μεταξύ υδροχλωρικού οξέος και αργύρου δεν είναι δυνατή καθώς ο άργυρος είναι λιγότερο δραστικός από το υδρογόνο στη σειρά δραστηριότητας μετάλλου. Αυτή η αντίδραση είναι δυνατή μόνο εάν υπάρχει υδροχλωρικό οξύ συμπυκνωμένος.

Το ακόλουθο άρθρο θα συζητήσει μερικά ακόμη βασικά στοιχεία σχετικά με τις αντιδράσεις HCl + Ag, όπως το προϊόν του HCl + Ag, το είδος της αντίδρασης HCl + Ag και την τιτλοδότηση HCl + Ag.

Τι είναι το προϊόν του HCl και του Ag;

Το προϊόν του HCl + Ag είναι AgCl και H2. Το AgCl υπάρχει με τη μορφή λευκού ιζήματος και εκλύεται αέριο Υδρογόνο.

Τι τύπος αντίδρασης είναι το HCl + Ag;

Η αντίδραση HCl + Ag είναι ένας τύπος αντίδραση μονής μετατόπισης. Το ιόν υδρογόνου στο υδροχλωρικό οξύ εκτοπίζεται από το ιόν μετάλλου αργύρου και ο σχηματισμός του άλατος χλωριούχου αργύρου λαμβάνει χώρα με την έκλυση αερίου υδρογόνου.

HCl(aq) + Ag(s) = AgCl(s) +H2(Ζ)

Πώς να εξισορροπήσετε HCl + Ag;

Η αντίδραση HCl + Ag μπορεί να εξισορροπηθεί με τη μέθοδο χτυπήματος και δοκιμής, σύμφωνα με τα βήματα που δίνονται παρακάτω – HCl(aq) + Ag(s) = AgCl(s) +H2(Ζ)

  • Καθώς δύο άτομα αερίου υδρογόνου αναπτύχθηκαν στο προϊόν, για να εξισορροπηθεί η αντίδραση πρέπει να υπάρχουν δύο γραμμομόρια υδροχλωρικού οξέος στην πλευρά των αντιδραστηρίων της αντίδρασης.

                              2HCl(aq) + Ag(s) = AgCl(s) +H2(Ζ)

  • Στην παραπάνω αντίδραση, ο αριθμός των γραμμομορίων ιόντων χλωρίου που υπάρχουν στην πλευρά των αντιδραστηρίων είναι μεγαλύτερος από ό,τι στην πλευρά του προϊόντος, επομένως για να εξισορροπηθεί η αντίδραση πρέπει να υπάρχουν δύο γραμμομόρια AgCl στην πλευρά του προϊόντος.

                              2HCl(aq) + Ag(s) = 2AgCl(s) +H2(Ζ)

  • Στην παραπάνω αντίδραση, ο αριθμός των γραμμομορίων ιόντων αργύρου στην πλευρά του προϊόντος είναι μεγαλύτερος από ό,τι στην πλευρά του αντιδρώντος, επομένως δύο γραμμομόρια μετάλλου αργύρου πρέπει να υπάρχουν στην πλευρά των αντιδραστηρίων για να εξισορροπηθεί η αντίδραση.

                                2HCl(aq) + 2Ag(s) = 2AgCl(s) +H2(Ζ)

Η αντίδραση είναι πλέον ισορροπημένη.

HCl + Ag Καθαρή Ιονική Εξίσωση

  • Η ισορροπημένη μοριακή εξίσωση γράφεται ως 2HCl(aq) + 2Ag(s) = 2AgCl(s) +H2(σολ).
  • Το HCl είναι ισχυρό ηλεκτρολύτης και διασπάται σε Η+ και Cl- στο νερό. Το ιόν μετάλλου αργύρου (Αγ+) συνδυάζεται με το Cl- ιόν και εκτοπίζει το H+ σε υδροχλωρικό οξύ.

HCl = Η+ + Κλ-

Ag+ + Κλ- = AgCl

  • Το ιόν αργύρου αποτελείται από ένα θετικό φορτίο και συνδυάζεται με το ιόν χλωρίου, που περιέχει αρνητικό φορτίο, και λαμβάνει χώρα ο σχηματισμός χλωριούχου αργύρου.

Ζεύγη συζυγών HCl + Ag

Το HCl είναι ένα ισχυρό οξύ, επομένως βάση σύζευξης είναι ο Cl- που αποκτάται με τη δωρεά του Χ+.

Διαμοριακές Δυνάμεις HCl και Ag

Το HCl είναι μια πολική ένωση στην οποία το H+ και Cl- συνδέονται μέσω ιοντικού δεσμού. Το προϊόν περιέχει ένα άλας AgCl, στο οποίο ο Ag+ και Cl- Τα ιόντα συνδέονται με ιοντικές δυνάμεις και το αέριο υδρογόνο περιέχει ομοιοπολικές δυνάμεις.

Ενθαλπία αντίδρασης HCl + Ag

Η μεταβολή της ενθαλπίας για HCl + Ag είναι 145.67 KJ/mol. Η ενθαλπία για το ιόν αργύρου είναι -105.579 KJ/mol, το ιόν χλωρίου είναι -167.159 KJ/mol και ο χλωριούχος άργυρος είναι -127.068 KJ/mol. Η μεταβολή της ενθαλπίας για HCl + Ag είναι ίση με -127.068-(-167.159-105.579) = 145.67 KJ/mol.

Είναι το HCl + Ag ρυθμιστικό διάλυμα;

Το HCl + Ag δεν είναι ρυθμιστικό διάλυμα, καθώς το υδροχλωρικό οξύ είναι ισχυρό οξύ και διασπάται πλήρως στα ιόντα του, επομένως δεν είναι σε θέση να σχηματίσει ρυθμιστικό διάλυμα.

Είναι το HCl + Ag μια πλήρης αντίδραση;

Το HCl + Ag είναι μια πλήρης αντίδραση καθώς τα προϊόντα που σχηματίζονται είναι σταθερά. Το άλας, AgCl και διυδρογόνο (Η2) είναι σταθερά στην ελεύθερη κατάσταση.

Είναι το HCl + Ag εξώθερμη ή ενδόθερμη αντίδραση;

Το HCl +Ag είναι ένα ενδοθερμική αντίδραση καθώς η ενθαλπία της αντίδρασης είναι θετική. Στην αντίδραση HCl + Ag, δίνεται μεγάλη ποσότητα ενέργειας στα αντιδρώντα και έτσι η αντίδραση πραγματοποιείται εύκολα.

Είναι το HCl + Ag μια αντίδραση οξειδοαναγωγής;

Το HCl + Ag δεν είναι α οξειδωτική αντίδραση καθώς η κατάσταση οξείδωσης του αργύρου παραμένει +1 στα αντιδρώντα και τα προϊόντα. Η κατάσταση οξείδωσης του υδρογόνου μειώνεται από +1 σε 0 και η κατάσταση οξείδωσης των ιόντων χλωρίου παραμένει -1 στις πλευρές της αντίδρασης.

Είναι το HCl + Ag μια αντίδραση καθίζησης;

HCl + Ag είναι α αντίδραση καθίζησης καθώς το προϊόν αυτής της αντίδρασης είναι ένα λευκό ίζημα AgCl. Όταν το HCl χύνεται σε διάλυμα που περιέχει ιόντα αργύρου, τα θετικά φορτισμένα ιόντα αργύρου συνδυάζονται με αρνητικά φορτισμένα ιόντα χλωρίου και λαμβάνει χώρα ο σχηματισμός ενός βρώμικου λευκού ιζήματος χλωριούχου αργύρου.

Είναι το HCl + Ag αναστρέψιμη ή μη αναστρέψιμη αντίδραση;

Το HCl + Ag είναι μια μη αναστρέψιμη αντίδραση. Αυτή η αντίδραση είναι ένα παράδειγμα αντίδρασης καθίζησης και οι αντιδράσεις καθίζησης είναι μη αναστρέψιμες αντιδράσεις καθώς το ίζημα που σχηματίζεται στο προϊόν δεν μπορεί να μετατραπεί ξανά στο διάλυμα.

Είναι το HCl + Ag μια αντίδραση μετατόπισης;

Το HCl+ Ag είναι μια αντίδραση μετατόπισης. Αντιδράσεις μετατόπισης μετάλλων και οξέων είναι δυνατές μόνο υπό ορισμένες συνθήκες. Εάν το οξύ είναι πολύ συμπυκνωμένο, το μέταλλο θα εκτοπίσει το υδρογόνο από το οξύ. Τα όξινα υδρογόνα μπορούν να αφαιρεθούν μόνο από εκείνα τα μέταλλα που έχουν μεγαλύτερη αντιδραστικότητα από το υδρογόνο.

Συμπέρασμα

Το HCl έχει πολύ πικάντικη μυρωδιά και υπάρχει στο ανθρώπινο πεπτικό σύστημα. Ο άργυρος (Ag) είναι ένα λευκό, μαλακό και λαμπερό μέταλλο που βρίσκεται στο φλοιό της γης. Ο άργυρος δεν αντιδρά με αραιά οξέα, επομένως τα αραιά οξέα χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό στολιδιών. Γενικά, τα μέταλλα αντιδρούν με οξέα για να σχηματίσουν αλάτι και αέριο υδρογόνο.

Διαβάστε περισσότερα στοιχεία στο HCl + CH2Cl2, HCl + CaCl2 και HCl + CH3COOH

Μεταβείτε στην κορυφή