15 Γεγονότα για το HF + MgSO4: Τι, πώς να ισορροπήσετε και συχνές ερωτήσεις

Το HF είναι ασθενές οξύ που αντιδρά με ανόργανο άλας MgSO4 να δώσει αλάτι και οξύ αντίστοιχα. Ας δούμε πώς θα αντιδράσουν

Η HF είναι άχρωμη ασθενής υδραλογονικό οξύ με τιμή PKa 4. Χρησιμοποιείται ως σημαντική πρώτη ύλη για την παρασκευή σημαντικών ενώσεων και φαρμακευτικών πολυμερών. MgSO4 είναι λευκό κρυσταλλικό στερεό ανόργανο αλάτι που χρησιμοποιείται κυρίως ως θρεπτικά συστατικά γεωργικών φυτών.

Σε αυτό το άρθρο, θα μελετήσουμε πώς λαμβάνει χώρα η αντίδραση μεταξύ των μορίων, τα συζυγή τους ζεύγη και η αντίδρασή της σε ισορροπημένη μορφή.

Τι είναι προϊόν HF και MgSO4

Το HF αντιδρά με το MgSO4 για να δώσει το αντίστοιχο άλας MgF2 και Η2SO4.

HF + MgSO4 = MgF2 + Η2SO4

Τι τύπος αντίδρασης είναι το HF + MgSO4

HF + MgSO4 παρουσιάζουν αντίδραση διπλής μετατόπισης που ονομάζεται επίσης αλάτι αντίδραση μετάθεσης.

Πώς να εξισορροπήσετε το HF + MgSO4

Για τη δεδομένη αντίδραση

HF + MgSO4 = MgF2 + H2SO4

 • Κάθε πλευρά αντιδραστηρίου και προϊόντος πρέπει να αντιπροσωπεύεται με αλφαριθμητικές ορολογίες.
 • A HF + B MgSO4 = C MgF2 + DH2SO4
 • Για να υποδείξουν τις χημικές ουσίες σε μια δεδομένη αντίδραση, χρησιμοποιούνται εκφρασμένοι συντελεστές για να αναπαραστήσουν κάθε άτομο μέσα στο μόριο.
 • H= A+2D, F= A+2C, Mg= B+C, S=B+D, O= 4B+4D
 • Για την εκτίμηση και την επικύρωση του αποτελέσματος, αντικαταστήστε τις τιμές των συντελεστών στις τεχνικές γκαουσιανής εξάλειψης.
 • A = 2, B=1, C=1, D=1
 • Βάζοντας την τιμή του συντελεστή στην αντίστοιχη θέση, θα πάρουμε την ισορροπημένη μορφή αντίδρασης, όπως:
 • 2 HF + MgSO4 = MgF2 + Η2SO4

HF + MgSO4 ογκομετρική ανάλυση

HF + MgSO4 δεν δείχνουν τιτλοδότηση. Το υδροφθορικό οξύ τείνει να δώσει τιτλοδότηση όξινης βάσης με άλας MgSO4 αλλά λόγω της ουδετερότητάς του και που αποτελεί τόσο ισχυρό H2SO4 και ισχυρή βάση MgOH, έρχεται σε αντίθεση να δώσει οξειδοαναγωγική τιτλοδότηση.

HF + MgSO4 καθαρή ιοντική εξίσωση

Η καθαρή ιοντική εξίσωση, για δεδομένη αντίδραση είναι

2F-(Aq) + Mg2+(Aq) = MgF2(Ων)

 • Η φάση κάθε ένωσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την εξισορρόπηση μιας μοριακής εξίσωσης.
 • 2 HF(Aq) + MgSO4 (Aq) = MgF2 ( S ) + H2SO4 (Aq)
 • Τα υδατικά άλατα ή χημικές ουσίες στην εξίσωση πρέπει να γίνουν ιόντα. Μόνο οι ισχυροί ηλεκτρολύτες πρέπει να διασπώνται αφού διασπώνται πλήρως.
 • Εδώ, HF, MgSO4 και Η2SO4 διασπάται.
 • 2H+(Aq) + 2F-(Aq) + Mg2+(Aq) + SO42-(Aq) = MgF2(s) + 2H+(Aq) + SO42-(Aq)
 • Τα ιόντα των θεατών πρέπει να ακυρωθούν για να φανούν είδη που εμπλέκονται πραγματικά στην αντίδραση.
 • Η υπόλοιπη ουσία είναι η καθαρή ιοντική εξίσωση.
 • 2F-(Aq) + Mg2+(Aq) = MgF2(Ων)

HF + MgSO4 ζεύγος συζυγές

HF + MgSO4 συζευγμένα ζεύγη είναι τα εξής

 • HF είναι ασθενές οξύ υφίσταται αποπρωτονίωση να δώσει στον Φ- .
 • Δεν υπάρχει διαθέσιμο ζεύγος συζυγών για το αλάτι MgSO4.
 • H2SO4 αποπρωτονιών για να δώσει HSO4-.
 • MgF2 δεν αποτελούν συζυγή ζεύγη.

HF και MgSO4 διαμοριακές δυνάμεις

HF και MgSO4 διαμοριακές δυνάμεις είναι

 • Εκπομπή HF δεσμού υδρογόνου, Δυνάμεις διασποράς του Λονδίνου και αλληλεπίδραση διπόλου-διπόλου λόγω της παρουσίας διαφορών ηλεκτροαρνητικότητας μεταξύ των μορίων H και F.
 • μαγνήσιο4 δείχνει διπολικές δυνάμεις διπόλου, δυνάμεις διασποράς του Λονδίνου μαζί με ιοντικούς δεσμούς που υπάρχουν σε αυτό.
 • H2SO4 δείχνει δυνάμεις διασποράς του Λονδίνου, λόγω της ύπαρξης παροδικών περιοχών θετικού και αρνητικού φορτίου.
 • MgF2 παρουσιάζουν ισχυρή ιοντική έλξη που υπάρχει σε αυτό λόγω της ηλεκτραρνητικής διαφοράς μεταξύ του ατόμου Mg και F.

HF + MgSO4 ενθαλπία αντίδρασης

HF + MgSO4 η ενθαλπία αντίδρασης είναι -800.9.

 • Η ενθαλπία σχηματισμού HF είναι 57.3 KJ/Mol.
 • Η ενθαλπία σχηματισμού MgSO4 είναι 18.3 KJ/Mol.
 • Η ενθαλπία σχηματισμού του H2SO4 είναι -814.4 KJ/Mol.
 • Η ενθαλπία σχηματισμού MgF2 είναι 146.4 KJ/Mol.
 • Ενθαλπία αντίδρασης = [ 2(57.3) + (18.3)] – [ (-814.4) + (146.4)]

Είναι HF + MgSO4 ένα ρυθμιστικό διάλυμα

Στην αντίδραση HF + MgSO4, tμίγμα HF και MgSO4 σχηματίζει ρυθμιστικό διάλυμα. Ένα ρυθμιστικό διάλυμα σχηματίζεται μεταξύ ενός ασθενούς οξέος και της συζυγούς του βάσης ή αντίστροφα, εδώ το HF είναι ασθενές οξύ και το MgSO4 είναι συζυγής βάση.

Είναι HF + MgSO4 μια ολοκληρωμένη αντίδραση

HF + MgSO4 δεν είναι μια πλήρης αντίδραση λόγω της ασθενούς όξινης φύσης του υδροφθορικού οξέος για να αντιστέκεται στη διάσταση 100%, επομένως κάποιο μόριο αντιδραστηρίου θα παραμείνει σε διάλυμα.

Είναι HF + MgSO4 μια εξώθερμη ή ενδόθερμη αντίδραση

HF + MgSO4 έχει εξώθερμο χαρακτήρα. Η αντίδραση θα προχωρήσει με την εξέλιξη της θερμότητας.

Εξώθερμο γράφημα

Είναι HF + MgSO4 μια αντίδραση οξειδοαναγωγής

HF + MgSO4 δεν είναι αντίδραση οξειδοαναγωγής. Εδώ, η κατάσταση οξείδωσης τόσο του αντιδρώντος όσο και του μορίου του προϊόντος είναι ίδια.

Είναι HF + MgSO4 μια αντίδραση καθίζησης

HF + MgSO4 είναι αντίδραση καθίζησης λόγω του σχηματισμού λευκού κρυσταλλικού ιζήματος MgF2 αλάτι, το οποίο είναι αδιάλυτο στο νερό αλλά διαλυτό σε ισχυρό οξύ κατά τη διάρκεια της αντίδρασης.

Είναι HF + MgSO4 αναστρέψιμη ή μη αναστρέψιμη φύση

HF + MgSO4 είναι μη αναστρέψιμο στη φύση λόγω του σχηματισμού ιζήματος. Ωστόσο, το HF είναι ασθενές οξύ άρα MgF2 μην διαλυθείς σε αυτό.

Είναι HF + MgSO4 αντίδραση μετατόπισης

HF + MgSO4 είναι αντίδραση διπλής μετατόπισης, η εναλλαγή των δεσμών λαμβάνει χώρα μέσα σε δύο μόρια αντιδρώντων για να δώσει δύο διαφορετικά προϊόντα πριν από την αντίδραση.

Συμπέρασμα

HF + MgSO4 είναι εξώθερμη μη αναστρέψιμη αντίδραση λόγω ενθαλπίας αρνητικής αντίδρασης και λόγω σχηματισμού ιζήματος MgF2. Το φθοριούχο μαγνήσιο είναι διαφανές φυσικό ορυκτό, προϊόν εμπορικής χρήσης στην οπτική και στο διαστημικό τηλεσκόπιο.

Μεταβείτε στην κορυφή