Τύποι τομέων σημείων ή αναλογιών: 41 κρίσιμες λύσεις

Βασικά παραδείγματα για τους τύπους "Ενότητες σημείου ή αναλογία"

Περίπτωση-I

Προβλήματα 21: Βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου P (x, y) που χωρίζει εσωτερικά το τμήμα γραμμής που ενώνει τα δύο σημεία (1,1) και (4,1) στην αναλογία 1: 2.

Λύση:   Γνωρίζουμε ήδη,

Εάν ένα σημείο P (x, y) διαιρεί το τμήμα γραμμής AB εσωτερικώς στην αναλογία μ: ν,όπου συντεταγμένες του A και B are (x1,y1) και (x2,y2) αντίστοιχα. Τότε οι Συντεταγμένες του P είναι 

και

(Δείτε το γράφημα τύπων)

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον τύπο μπορούμε να πούμε, (x1,y1) ≌ (1,1) δηλ   x1= 1, y1=1;

(x2,y2)≌ (4,1) δηλ   x2= 4, y2=1   

και

μ: ν  ≌ 1: 2 δηλ   m = 1, n = 2

ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Ως εκ τούτου,       

x =

( βάζοντας τιμές m & n   

Ή, x =1*4+2*1/3 ( βάζοντας τιμές x1 &  x2 πολύ )

Ή, x = 4 + 2 / 3

Ή, x = 6 3 *

 Or, x = 2

Παρομοίως παίρνουμε,  

y =

( βάζοντας τιμές m & n     y =

Ή, y =(1*1+2*1)/3 ( βάζοντας τιμές y1 &  y2 πολύ )

Ή, y = 1*1+2/3

Ή, y =  3/3

Ή, γ = 1

 Ως εκ τούτου, x = 2 και y = 1 είναι οι συντεταγμένες του σημείου P, δηλαδή (2,1).   (Απ)

Τα πιο απαντημένα προβλήματα δίνονται παρακάτω για περαιτέρω πρακτική χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο παραπάνω πρόβλημα 21: -

22 πρόβλημα: Βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου που χωρίζει εσωτερικά το τμήμα γραμμής που ενώνει τα δύο σημεία (0,5) και (0,0) στην αναλογία 2: 3.

                     Απ. (0,2)

23 πρόβλημα: Βρείτε το σημείο που χωρίζει εσωτερικά το τμήμα γραμμής που ενώνει τα σημεία (1,1) και (4,1) στην αναλογία 2: 1.

Απ. (3,1)

24 πρόβλημα: Βρείτε το σημείο που βρίσκεται στο τμήμα γραμμής που ενώνει τα δύο σημεία (3,5,) και (3, -5,) διαιρώντας το στην αναλογία 1: 1

Απ. (3,0)

25 πρόβλημα: Βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου που χωρίζει εσωτερικά το τμήμα γραμμής που ενώνει τα δύο σημεία (-4,1) και (4,1) στην αναλογία 3: 5

Ans. (-1,1)

26 πρόβλημα: Βρείτε το σημείο που χωρίζει εσωτερικά το τμήμα γραμμής που ενώνει τα δύο σημεία (-10,2) και (10,2) στην αναλογία 1.5 : 2.5.

_____________________________

Περίπτωση-II

Προβλήματα 27:   Βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου Q (x, y) που διαιρεί εξωτερικά το τμήμα γραμμής που ενώνει τα δύο σημεία (2,1) και (6,1) στην αναλογία 3: 1.

Λύση:  Γνωρίζουμε ήδη,

Εάν ένα σημείο Q (x, y) διαιρεί το τμήμα γραμμής AB εξωτερικά στην αναλογία μ: ν,όπου συντεταγμένες of A και B are (x1,y1) και (x2,y2) αντίστοιχα, τότε οι συντεταγμένες του σημείου Ρ είναι 

και

(Δείτε το γράφημα τύπων)

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον τύπο μπορούμε να πούμε,  (x1,y1) ≌ (2,1) δηλ  x1= 2, y1=1;

                                                    (x2,y2)≌ (6,1) δηλ   x2= 6, y2= 1 και   

                                                    μ: ν  ≌ 3: 1 δηλ    m=3, n =1   

Σημεία ενότητες
ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Ως εκ τούτου, 

x =

( βάζοντας τιμές m & n     x  =

Ή, x =(3*6)-(1*2)/2 ( βάζοντας τιμές x1 &  x2 πολύ )

Ή, x18-2/2

Ή, x  = 16/2

Ή, x = 8

Παρομοίως παίρνουμε,  

y =

( βάζοντας τιμές m & n     y =

Ή, y =

( βάζοντας τιμές y1 &  y2 πολύ )

Ή, y = 3-1/2

Ή, y =  2/2

Ή, γ = 1

 Ως εκ τούτου, x = 8 και y = 1 είναι οι συντεταγμένες του σημείου Q, δηλαδή (8,1).   (Απ)

Τα πιο απαντημένα προβλήματα δίνονται παρακάτω για περαιτέρω πρακτική χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο παραπάνω πρόβλημα 27: -

28 πρόβλημα: Βρείτε το σημείο που διαιρεί το τμήμα γραμμής που συνδέει τα δύο σημεία (2,2) και (4,2) στην αναλογία 3 : 1.

Απ. (5,2)

29 πρόβλημα: Βρείτε το σημείο που διαιρεί το τμήμα γραμμής που συνδέει τα δύο σημεία (0,2) και (0,5) στην αναλογία 5: 2.

Απ. (0,7)

30 πρόβλημα: Βρείτε το σημείο που βρίσκεται στο εκτεταμένο τμήμα του τμήματος γραμμής που ενώνει τα δύο σημεία (-3, -2) και (3, -2) στην αναλογία 2 : 1.

Απ. (9, -2)

________________________________

Υπόθεση-III

Προβλήματα 31:  Βρείτε τις συντεταγμένες του μέσου σημείου του τμήματος γραμμής που ενώνουν τα δύο σημεία (-1,2) και (1,2).

Λύση:   Γνωρίζουμε ήδη,

Εάν ένα σημείο R (x, y) είναι το μεσαίο σημείο της ενότητας γραμμής που ενώνει Τσεκούρι1,y1) και Β (x2,y2).Στη συνέχεια, συντεταγμένες του R are

και

(Δείτε το γράφημα τύπων)

Περίπτωση-III είναι η μορφή της υπόθεσης-Ι ενώ m = 1 και n = 1

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον τύπο μπορούμε να πούμε,  (x1,y1) ≌ (-1,2) δηλ  x1= -1, y1=2 και

                                                    (x2,y2)≌ (1,2) δηλ   x2= 1, y2=2

ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Ως εκ τούτου,

x =

( βάζοντας τιμές x1 &  x2  in x =

Ή, x  = 0/2

Ή, x = 0

Παρομοίως παίρνουμε, 

y =2 + 2 / 2 ( βάζοντας τιμές y1 &  y2  in y =

Ή, y 4/2

Ή, y = 2

Ως εκ τούτου, x = 0 και y = 2 είναι οι συντεταγμένες του μέσου σημείου R, δηλαδή (0,2).   (Απ)

Τα πιο απαντημένα προβλήματα δίνονται παρακάτω για περαιτέρω πρακτική χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο παραπάνω πρόβλημα 31: -

32 πρόβλημα: Βρείτε τις συντεταγμένες του μέσου σημείου της γραμμής που ενώνουν τα δύο σημεία (-1, -3) και (1, -4).

Απ. (0,3.5)

33 πρόβλημα: Βρείτε τις συντεταγμένες του μέσου σημείου που διαιρεί το τμήμα γραμμής που ενώνει τα δύο σημεία (-5, -7) και (5,7).

Απ. (0,0)

34 πρόβλημα: Βρείτε τις συντεταγμένες του μέσου σημείου που διαιρεί το τμήμα γραμμής που ενώνει τα δύο σημεία (10, -5) και (-7,2).

Απ. (1.5, -1.5)

35 πρόβλημα: Βρείτε τις συντεταγμένες του μέσου σημείου που διαιρεί το τμήμα γραμμής που ενώνει τα δύο σημεία (3, √2) και (1,32).

Απ. (2,2√2)

36 πρόβλημα: Βρείτε τις συντεταγμένες του μέσου σημείου που διαιρεί το τμήμα γραμμής που ενώνει τα δύο σημεία (2 + 3i, 5) και (2-3i, -5).

Απ. (2,0)

Σημείωση: Πώς να ελέγξετε εάν ένα σημείο διαιρεί μια γραμμή (μήκος = μονάδες) εσωτερικά ή εξωτερικά με την αναλογία m: n

Εάν (m × d) / (m + n) + (n × d) / (m + n) = d, τότε διαιρέστε εσωτερικά και

Εάν (m × d) / (m + n) - (n × d) / (m + n) = d, τότε διαιρείται εξωτερικά

____________________________________________________________________________

Βασικά παραδείγματα στους τύπους «Περιοχή ενός τριγώνου»

Περίπτωση-I 

Προβλήματα 37: Ποια είναι η περιοχή του τριγώνου με δύο κορυφές A (1,2) και Β (5,3) και ύψος σε σχέση με AB be 3 μονάδες στο επίπεδο συντεταγμένων;

 Λύση:   Γνωρίζουμε ήδη,

If "Η" να είναι το ύψος και "σι" να είναι η βάση του Τριγώνου, τότε  Η περιοχή του τριγώνου είναι = ½ × b × h

(Δείτε το γράφημα τύπων)

ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον τύπο μπορούμε να πούμε, 

 h = 3 μονάδες και b = √ [(x2-x1)2+ (ε2-y1)2 ] δηλ  √ [(5-1)2+ (3-2)2 ]

                    Ή, b = √ [(4)2+ (1)2 ]

                    Ή, b = √ [(16 + 1 ]

                    Ή,  b = √ 17 μονάδες

Επομένως, η απαιτούμενη περιοχή του τριγώνου είναι   = ½ × b × h δηλ

= ½ × (√ 17) × 3 μονάδες

= 3⁄2 × (√ 17) μονάδες (Αντ.)

______________________________________________________________________________________

Περίπτωση-II

Προβλήματα 38:Ποια είναι η περιοχή του τριγώνου με κορυφές A (1,2), B (5,3) και C (3,5) στο επίπεδο συντεταγμένων;

 Λύση:   Γνωρίζουμε ήδη,

If  Τσεκούρι1,y1) Β (x2,y2) και Γ (x3,y3) να είναι οι κορυφές ενός τριγώνου,

Η περιοχή του τριγώνου είναι  =|½[x1 (y2-  y3) + x2 (y3-  y2) + x3 (y2- ε1)]|

(Δείτε το γράφημα τύπων)

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον τύπο που έχουμε, 

                                              (x1,y1) 1,2 (XNUMX) δηλ   x1= 1, y1=2;

                                              (x2,y2) ≌ (5,3) δηλ   x2= 5, y2= 3 και

                                              (x3,y3) ≌ (3,5) δηλ    x3= 3, y3=5

ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Επομένως, η περιοχή του τριγώνου είναι = | ½ [x1 (y2-  y3) + x2 (y3-  y1) + x3 (y1-y2)] | δηλαδή 

= | ½ [1 (3-5) + 5 (5-3) + 3 (3-2)] |  τετραγωνικές μονάδες 

= | ½ [1x (-2) + (5 × 2) + (3 × 1)] |    τετραγωνικές μονάδες

= | ½ [-2 + 10 + 3] |    τετραγωνικές μονάδες

= | ½ x 11|     τετραγωνικές μονάδες

= 11-2     τετραγωνικές μονάδες

= 5.5      τετραγωνικές μονάδες         (Απ.)

Τα πιο απαντημένα προβλήματα δίνονται παρακάτω για περαιτέρω πρακτική χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στα παραπάνω προβλήματα: -

39 πρόβλημα: Βρείτε την περιοχή του τριγώνου των οποίων οι κορυφές είναι (1,1), (-1,2) και (3,2).

Απ. 2 τετραγωνικές μονάδες

40 πρόβλημα: Βρείτε την περιοχή του τριγώνου των οποίων οι κορυφές είναι (3,0), (0,6) και (6,9).

Απ. 22.5 τετραγωνικές μονάδες

41 πρόβλημα: Βρείτε την περιοχή του τριγώνου των οποίων οι κορυφές είναι (-1, -2), (0,4) και (1, -3).

Απ. 6.5 τετραγωνικές μονάδες

42 πρόβλημα: Βρείτε την περιοχή του τριγώνου των οποίων οι κορυφές είναι (-5,0,), (0,5) και (0, -5).                                 Απ. 25 τετραγωνικές μονάδες

 _______________________________________________________________________________________

Για περισσότερες αναρτήσεις στα Μαθηματικά, ακολουθήστε μας Σελίδα μαθηματικών.

Μεταβείτε στην κορυφή