Εξαντλητικός κώδικας Vhdl και κώδικας Verilog: Ένας κρίσιμος οδηγός κωδικοποίησης

 Περιεχόμενο:

Verilog ήταν αρχικά για διέγερση και επαλήθευση ψηφιακών κυκλωμάτων, είναι γλώσσα περιγραφής υλικού (HDL). Εδώ, όλος ο κώδικας έχει σχεδιαστεί με D σαγιονάρες είτε κώδικα VHDL είτε Verilog.

Verilog Code για D σαγιονάρες με πύλες NAND

module nand_g(c, a, b); //*each module contains statements that defines the circuit, this module defies a NAND gate which is named as nand_g*//

input a, b; / a and b is the input variable to the NAND gate
output c; / output variable of NAND gate is defined
assign c = ~(a & b); / this assign is used to derive the value of c through a and b
endmodule /module end with endmodule statement

module not_g(e, f); / this block defines the NOT gate
input f; / f is the input variable to the NOT gate
output e; / e is the output variable of the NOT gate
assign e = ~f;
endmodule

module d_ff_st(q_out, qbar_out, d_in, clk_in );
 //* this module defines a d flip flop which will be design with NAND gate and NOT gate *//
input d_in, clk_in; / input variable of D flip flop d_in is the data input and clk_in is the clock input 
output q_out, qbar_out; / output of the D flip flop q_out and qbar_out where q_out and qbar_out is compliment to each other

not_g not_1(dbar, d_in); /NOT gate module is called with dbar and d_in parameter

nand_g nand_1(x, clk_in, d_in); /NAND gate module is called with x, clk_in and d_in parameter
nand_g nand_2(y, clk_in, dbar); /NAND gate module is called with y, clk_in and dbar parameter
nand_g nand_3(q_out, qbar_out, y); / NAND gate module is called
nand_g nand_4(qbar_out, q_out, x); / NAND agte module is called
endmodule

Verilog Code για D flip flop με Asynchronous Reset

module dflip_flop_asy_rst (q, d_in, clk_in, reset_in);

input d_in, clk_in, reset_in; / input variables of the d flip flop is defined
output reg q; / output variable of the d flip flop is defined
always@ (posedge clk_in or posedge reset_in) 

//* always block is the block who's statements are executed sequentially here the block will executed when clk_in is in positive edge or reset_in is in positive edge *//

if (reset_in) / if reset_in is high or true then q <= 1'b0 
q <= 1’b0; / here 1'b0 means one bit number value zero
else / if reset_in is low or false then q<= d_in
q<=d_in;
endmodule / end of the module
verilog
Σύκο. Block diagram του D flip flop σχεδιασμένο από τον παραπάνω κώδικα Verilog.

Verilog Code για D flip flop χρησιμοποιώντας Dataflow Modeling

//* 
Dataflow modeling provides the descriptions of combinational circuits by their function rather
than by their gate structure.*//

module dflipflo (q, d_in, clk_in); / module defines d flip flop in data flow modelling

input clk_in, d_in ; / input variable of the d flip flop

output q; / output variable of the d flip flop

assign q = clk_in ? d_in : q; / if clk_in is true the q = d_in and if clk_in is flase the q = q

endmodule
Εικ. Διάγραμμα d flip flop σχεδιασμένο με τον παραπάνω κωδικό ροής δεδομένων.

Κωδικός D -flip flop Συμπεριφορικός κώδικας Verilog

//* Behavional is used when cicruit is sequential circuit it contain procedural statements *//
module dflip_flop_bh (q, d_in, clk_in); 

input d_in, clk_in; / input variable of d flip flop is defined
output reg q; / output variable of the d flip flop is defined

always @ (posedge clk_in) / the block is takes place continuously when clk_in is in its positive edge of the pulse

if(clk_in) / if clk_in is high or true then q<=d_in
q<=d_in;
endmodule

Verilog Code for Shift Register χρησιμοποιώντας D flip flop

//* this code is used to designed 4 bit shift register using d flip flop, here left to right shifting is taking place through this code*//
module shift_reg_LtoR (out, clock, reset_in, in);/ this module define left to right shift register of 4 bit

input in, clock, reset_in; / input variable is defined
output out;
output reg [3:0] s; / output varible s is defined as a register that can have 4 bit value

always@ (posedge clock, negedge reset_in) 
//* the sensitivity of this block is negative edge of reset_in or positive edge of clock *//
	
if(!reset_in) / if else statement
s<=4’d0;
else
s<={ s [ 2 :0], in}; //* as s can have 4 bit value the s[2 : 0] has 3 bit and in has 1 bit, together they produce the 4 bit of s *// 
assign out= s[3];
endmodule

4 bit Ripple Counter χρησιμοποιώντας D flip flop Verilog Code

//* following code is for 4 bit ripple counter designed with d flip flop*//
module dff_r (input d_in, clk_in, rst_in, output reg q, output q_n); 
//* module define a d flip flop with clock, reset, d, as input, and q and qbar as output *// 

always@(posedge clk_in or negedge rst_in) //* this block sensitivity is positive edge of clk_in pulse or negative edge of rst_in *// 

if (! rst_in) / if rst_in is low or false the q is implemented with zero
q<=0;
else
q<= d_in;
assign 
 q_n <= ~q;
endmodule

module ripple_c (input clk_in, rst_in, output [3:0] o); / this module define the ripple counter of 4 bit
wire q_0, qn_0, q_1, qn_1, q_2, qn_2, q_3, qn_3; / wire is used to define the output or input signal 

 //* implementing d flip flop module with different parameter 4 times *//
dff_r dff_0(.d_in(qn_0), .clik_in(clk_in), .rst_in(rst_in), .q(q_0), .q_n(qn_0));
dff_r dff_1(.d_in(qn_1), .clik_in(q_0), .rst_in(rst_in), .q(q_1), .q_n(qn_1));
dff_r dff_2(.d_in(qn_2), .clik_in(q_1), .rst_in(rst_in), .q(q_2), .q_n(qn_2));
dff_r dff_3(.d_in(qn_3), .clik_in(q_2), .rst_in(rst_in), .q(q_3), .q_n(qn_3));

assign o={qn_0, qn_1, qn_2, qn_3};

endmodule

Positive Edge Triggered D Flip flop Verilog Code

module pos_edge_df (q, d_in, clk_in, rst_in);
 //* this module define d flip flop with q as output and data, clock and reset as input *//

input d_in, clk_in, rst_in; / input variable of the d flip flop is defined
output reg q; / output variable of the d flip flop is defined

always @ (posedge clk_in) / this block is implemented continuously with every positive edge of the clock pulse

if ( !rst_in) / if else statement
q<= 1’b0;
else
q<=d_in;

endmodule
Σύκο. Block diagram του D flip flop που σχεδιάστηκε από τον παραπάνω κώδικα.

Negative Edge Triggered D flip flop Verilog Code

module pos_edge_df (q, d_in, clk_in, rst_in); 
//* this module define d flip flop with q as output and data, clock and reset as input *//

input d_in, clk_in, rst_in; / input variable of the d flip flop is defined
output reg q; / output variable of the d flip flop is defined

always @ (negedge clk_in) / this block is implemented continuously with every negative edge of the clock pulse

if ( !rst_in) / if else statement
q<= 1’b0;
else
q<=d_in;

endmodule

Κώδικας Verilog για D flip flop χρησιμοποιώντας Structural Model

/Structural model is used to integrate diffrenet blocks

module nand_gat(co, a, b); / this module defines NAND gate
input a, b; 
output co; 
assign co = ~( a & b); 
endmodule

module not_gat(e, f); / this module defines NOT gate
input f; 
output e; 
assign e= ~f; 
endmodule

module d_ff_strt(q,q_bar,d_in,clk_in); //* this module define d flip flop with q and qbar as output, and data and clock as input *//
input d_in, clk_in; / input variable of the d flip flop is defined
output q, q_bar; / output variable of the d flip flop is defined

not_gat not1 (d_bar, d_in); / here NOT gate module is implemented

/ next NAND gate module is implemented with different parameters 4 times
nand_gat nand1 (x, clk_in, d_in); 
nand_gat nand2 (y, clk_in, d_bar); 
nand_gat nand3 (q, q_bar, y); 
nand_gat nand4 (q_bar, q, x); 

endmodule

Verilog Code for Ring Counter χρησιμοποιώντας D flip flop

module dffc (q_in, d_in, clk_in); / d flip flop module is defined
output reg q_o;
input d_in,c_in;
initial
q_o=1'b1;

always@(posedge clk_in) / sensitivity is positive edge of the clock pulse
q_o = d_in;
endmodule

module ring_counterdff (q_o, clk_in); / ring counter module is defined with d flip flop
inout [3:0]q_o;
input clk_in;

/ d flip flop module is implemented with different parameters 4 times
dffc df1(q_o[0], q_o[3], clk_in);
dffc df2(q_o[1], q_o[0], clk_in);
dffc df3(q_o[2], q_o[1], clk_in);
dffc df4(q_o[3], q_o[2], clk_in);
endmodule

Verilog Code για T flip flop χρησιμοποιώντας D flip flop

module T_ff(q, t_in, clk_in, rst_in); / this module define T flip flop 

input t_in, clk_in, rst_in; / input variable of the t flip flop is defined
output q; / output variable of the t flip flop is defined

always @ (posedge clk_in) / sensitivity of this block is positive edge of the clock pulse
if(rst_in)
t_in<=t_in^q;
endmodule

D σαγιονάρες Verilog Code με Testbench

//* following code is the test bench for a d flip flop is does not have any input or the output as variable, it's purposes is of exercising and verifying the functional correctness of the hardware model *//
module d_flipflopt_b;

reg d_in;
reg clk_in;
wire q;

d_flipflop_mod uut (.q(q),.d_in(d_in), .clk_in(clk_in) );
initial begin
d_in = 0;
clk_in = 0;
end

always #3 clk_in=~clk_in;
always #5 d_in=~d_in;
initial           #100 $stop;

endmodule

Master Slave D σαγιονάρες Verilog Code

module M_slave(d_in, reset_in,clk_in, q ,q_bar);/ this module define the master slave of d flip flop
 input d_in, clk_in ,reset_in;
 output q, q_bar; 
 Master Maste_r(d_in, reset_in, clk_in, qn, q_barn); / implementing master d flip flop module 
 Master Slav_e(q_n,reset_in,!clk_in,q, q_bar); / implementing slave d flip flop module
endmodule

module Master(d_in, reset_in, clk_in, q_in, q_bar); / this module defines d flip flop
 input d_in, reset_in, clk_in;
 output reg q, q_bar;
 initial
 q = 0;
 
always @(posedge clk_in) begin
 if (~reset_in) begin
  q <= d_in;
  q_bar <= !d_in;
 end
 
else begin
  q <= 1'bx;
  q_bar <= 1'bx;
 end

 end

endmodule

JK flip flop χρησιμοποιώντας D flip flop Verilog Code

module D_flip_flopf (input D_in ,clk_in ,Reset_in, enable_in, output reg Fo); / this module define D flip flop
  always @(posedge clk_in) begin
    if (Reset_in)
      Fo <= 1'b0;
    else if (enable) 
      Fo <= D_in;
  end 
endmodule

module JK_flip_flopf (input J_in, K_in ,clk_in, Reset_in, enable_in, output Q); / this module defines JK flip flop
  wire S_1,S_2,S_3,S_4,S_5;
  D_flip_flopf D1(S_4, clk_in, Reset_in,enable_in, Q );

  not N2(S_5, Q);
  and A1(S_1, J_in ,S_5);
  not N1(S_3, K_in);
  and A2(S_2,S_3,Q);
  or O1(S_4,S_1,S_2);
endmodule

Διαχωριστής συχνοτήτων χρησιμοποιώντας κώδικα Verilog D flip flop

module freq_div_by2 (clk_out, clk_in, reset_in); //* this module defines frequency divider which can devide the frequency by 2 *//
input clk_in, reset_in;
output reg clk_out;
always @ (posedge clk_in)
if(reset_in)
clk_out<=0;
else clk_out<=~clk_out;
endmodule
Σύκο. Μπλοκ διάγραμμα του κυκλώματος διαχωριστή συχνότητας σχεδιασμένο με D flip flop.

D σαγιονάρες Verilog Code Gate Level

module dffgate(D_in, CLK_in, Q ,Q_n);
  input D_in, CLK_in;
  output Q, Q_n;
  reg Q, Q_n, Ro, So;

always @(negedge CLK_in) begin
  Ro = ~(~(~(D_in|So)|Ro)|CLK_in);
  So = ~(~(D_in|So)|Ro|CLK_in); 
  Q = ~(Ro|Q_n);
  Q_n = ~(So|Q);
end
endmodule

Κωδικός VHDL χρησιμοποιώντας D flip flop

Πιστωτική εικόνα: "Δυάδικος κώδικας" by Κρίστιαν Κόλεν έχει άδεια χρήσης κάτω από CC BY-SA 2.0

Κωδικός VHDL για D flip flop

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity d_flip_flop is 
port (d_in, clk_in: in std_logic; q, q_bar: out std_logic);
end d_flip_flop;

architecture beh_v of d_flip _flop is 
signal qn, q_barn: std_logic;
begin
Process (d_in, clk_in)
begin
If (clk_in’ event and clk_in = ‘1’)
then qn <=d_in;
end if;
End process;
q<=qn;
q_bar<=not (qn);
end beh_v;

Κωδικός VHDL για D flip flop χρησιμοποιώντας Dataflow Modeling

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity d_flip_flop is 
port (d_in, clk_in: in std_logic; q_in, q_out: inout std_logic);
end d_flip_flop;

architecture data_f of d_flip_flop is
signal d_1, s_1, r_1: std_logic;
begin
s_1 <= d_in nand clk_in;
d_1 <= d_in nand d_in;
r_1 <= d_1 nand clk_in;
q_in <= s_1 nand q_out;
q_out <= r_1 nand q_in;
end data_f;

Κωδικός VHDL για D flip flop χρησιμοποιώντας Structural Model

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity d_f _f_st is 
port (d_in, clk_in: in std_logic; q_in, q_out: inout std_logic);
end d_f_f_st;

architecture d_ff_s of d_f_f_st is
component nand_1
port (a, b : in std_logic; c : out std_logic);
begin

n_0: nand_1 port map(d_in, clk_in, s_1);
n_1: nand_1 port map(d_in, d_in, d_1);
n_2: nand_1 port map(d_1, clk_in, r_1);
n_3: nand_1 port map(s_1, q_out, q_in);
n_4: nand_1 port map(r_1, q_in, q_out);
end d_ff_s;

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity nand_1 is
port (a, b: in std_logic; c: out std_logic);
end nand_1;

architecture beha_v of nand 1 is 
begin
c<= a nand b;
end beha_v;

D flip flop Κωδικός συμπεριφοράς VHDL

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity d_flip_flop_bh is
port (d_in, clk_in, rst_in: in std_logic; q_in, q_out: out std_logic);
end d_flipflop_bh;

architecture beh_v of d_flip_flop_bh is 
begin
process(d_in, clk_in, rst_in)
begin
If (rst_in = ‘1’) then q_in <= ‘0’;
else if (rising_edge(clk_in)) then q_in <= d_in;
q_out<= not d_in;
end if;
end process;
end beh_v;

Κωδικός VHDL για D flip flop με ασύγχρονη επαναφορά

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity d_ff_asy_rst is
port (d_in, clk_in, reset_in: in std_logic; q_out: out std_logic);
end d_ff_asy_rst;

architecture beha_v of d_ff_asy_rest is 
begin
if (reset_in = ‘0’) then q_out<=’0’;
elseif (clk_in’ event and clk_in= ‘1’)
then
q_out<=d_in;
end if;
end process;
end beha_v;

Κωδικός VHDL για D flip flop με Synchronous Reset

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity d_syn_reset
port( d_in, reset_in, clk_in: in std_logic; q_out: out std_logic);
end d_syn_reset;

architecture beha_v of d_syn_reset is
begin
process
begin
wait until (clk_in’ event and clk_in =’1’)
if reset_in = ‘0’ then q_out<=’0’;
else
q_out<= d_in;
end if;
end process;
end beha_v;

Κωδικός VHDL για το Flip flop με αρνητικό άκρο με ενεργοποίηση

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity d_ff_neg is
port (d_in, clk_in: in std_logic; q_out: out std_logic);
end d_ff_neg;

architecture beha_v of d_ff_neg is
begin process (clk_in) begin
if (clk_in’ event and clk_in = ‘0’) then
q_out<= d_in;
end if;
end process;
end beha_v; 

Δοκιμή πάγκου για D flip flop σε VHDL

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity d_flip_flop_test is
end d_flip_flop_test;

architecture behaviour of d_flip_flop_test is
component d_flip_flop_test
port( d_in: in std_logic; clk_in : in std_logic; rst_in: in std_logic; d_out: out std_logic);
end component;
signal d_in: std_logic:= ‘0’;
signal clk_in : std_logic:= ‘0’;
signal rst_in: std_logic:= ‘1’;
signal d_out: std_logic;
constant clk_p: time:=20ns;
begin 
uut: d_flip_flop_test
port map(d_in=>d_in; clk_in => clk_in; rst_in=> rst_in; d_out=> d_out);
clk_p: process begin
clk_in<=10;
wait for clk_p/2;
clk_in<=’1’;
wait for clk_p/2;
end process;
sti_prc: process
begin
rst_in<=’1’;
wait for 50 ns;
rst_in<= ‘0’;
d_in <= ‘0’;
wait for 50ns;
rst_in<=’0’;
d_in<= ‘1’;
wait;
end process;
end;

4 bit Shift Register χρησιμοποιώντας D flip flop VHDL Code

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
 
entity p_I_p_o is
 port(
 Clk_in: in std_logic;
 D_in: in std_logic_vector(3 downto 0);
 Q_1: out std_logic_vector(3 downto 0)
 );
end p_I_p_o;

architecture archi of p_I_p_o is
begin
 process (clk)
 begin
 if (CLK_in'event and CLK_in='1') then
 Q_1 <= D_in;
 end if;
 end process;
end archi;

Κωδικός VHDL για 8 bit Εγγραφή χρησιμοποιώντας D flip flop

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity reg_sip_o is
port (clk_in, clear : in std_logic; input_d : in std_logic; q: out std_logic vector (7 downto 0 ) );
end reg_sip_o;

architecture arch of reg_sip_o is 
begin
process (clk_in)
If clear = ‘1’ then 
q<= “00000000”;
 elseif (clk_in’ event and clk_in = ’1’ ) then
q(7 downto 1)<= q(2 downto 0);
q(0)<= input_d;
end if;
end process;
end arch;

Κωδικός VHDL για ασύγχρονο μετρητή χρησιμοποιώντας D flip flop

//*following is the VHDl code for a asynchoronous counter designed with d flip flop *//
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity dff1 is
port (d_in, clk_in ,clr_in : in std_logic; q, q_bar : inout std_logic);
end dff1;

architecture my_dffbharch of dffl is
begin
process (d_in, clk_in, clr_in)
begin
if (clr_in = '1') then
if (clk_in = '1') AND (clk_in'EVENT) then
q <= d_in;
q_bar <= not (d_in);
end if;
else
q <= '0';
q_bar <= '1';
end if;
end process;
end my_dffbharch;

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity dcoun is
port(clk_in, clr_in :in std_logic;
q, q_b:inout std_logic_vector(3 downto 0));
end dcoun;

architecture arch of dcoun is
component dff1 is
port(d_in, clk_in, clr_in :in std_logic;
qi, q_bar:out std_logic);
end component;
signal k ,p , m :std_logic;
begin
k<=qi (0);
p<=qi (1);
m<=qi (2);
a1:dff1 port map('1','1', rst_in, clk_in , qi(0),q_b(0));
a2:dff1 port map('1','1', rst_in,k,q(1),q_b(1));
a3:dff1 port map('1','1', rst_in, p, qi(2), q_b(2));
a4:dff1 port map('1','1', rst_in, m,qi(3), q_b(3));
end arch;

Σχετικά με την Sneha Panda

Αποφοίτησα στην Εφαρμοσμένη Ηλεκτρονική και Μηχανική Οργάνων. Είμαι περίεργος άνθρωπος. Έχω ενδιαφέρον και εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα όπως Transducer, Industrial Instrumentation, Electronics κ.λπ. Μου αρέσει να μαθαίνω για επιστημονικές έρευνες και εφευρέσεις και πιστεύω ότι οι γνώσεις μου σε αυτόν τον τομέα θα συμβάλουν στις μελλοντικές προσπάθειές μου.

Αναγνωριστικό LinkedIn- https://www.linkedin.com/in/sneha-panda-aa2403209/

Αφήστε ένα σχόλιο

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται *